Veiligheid eerst, ook op het dak

Bij elke klus op het dak staat veiligheid op nummer één. Of er nu dakwerk nu nodig is na een verhuizing, tijdens een renovatie of na een dakinspectie tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt. Veilig werken en een veilig dak afleveren is een must voor onze eigen mensen, maar ook voor mogelijke andere partijen die (na ons) het dak op moeten of willen. Wij weten wat er op het juiste moment op het dak moet en kan. Daarmee sta je ook sterk bij je verzekeringsmaatschappij. Bel of mail ons gerust als je vragen hebt over veiligheid.

Zorgplicht

Veiligheid is een zorgplicht. Het betekent dat werknemers, klanten, leveranciers en het publiek beschermd zijn tegen potentiële gevaren en risico’s die kunnen optreden tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Deze zorgplicht is wettelijk vastgelegd in verschillende regelgevingen.

Als eigenaar van een gebouw heb je een zorgplicht tegenover de partijen die het dak op moeten. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud van het dak. Dat moet veilig gebeuren. Wanneer je als eigenaar investeert in veiligheidsvoorzieningen, dan heb je voldaan aan je zorgplicht.

Arbeidsomstandigheden (Arbo)

De Arbowet stelt regels om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. Bij al onze werkzaamheden zijn daarom persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals helmen, veiligheidsharnassen, en veiligheidsschoenen), het opstellen van risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s), en het treffen van maatregelen om gevaren op het dak te minimaliseren, zoals valbeveiligingssystemen, verplicht.

Veilige werkmethoden

Dakdekkersbedrijven moeten zorgen voor veilige werkmethoden bij het installeren, repareren of onderhouden van daken. Dit omvat het juiste gebruik van gereedschap en apparatuur, het vermijden van gevaarlijke situaties zoals werken bij slechte weersomstandigheden, en het voorkomen van struikel- en valgevaren op het dak. Wij houden hier altijd rekening mee.

Certificeringen en opleiding

We maken gebruik van certificeringen en opleidingen om onze werknemers op te leiden en te zorgen dat ze op de hoogte zijn van de nieuwste veiligheidsnormen en -praktijken. Ook voor werk in diverse industrieën, waaronder petrochemische fabrieken, zijn we gecertificeerd.

Asbest

Bij oudere daken kan het voorkomen dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Als dakdekkersbedrijven zijn we ons bewust van de regelgeving rondom asbestverwijdering. We treffen veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen tijdens werkzaamheden.

Milieubescherming

Wij moeten rekening houden met milieubeschermingseisen, zoals het voorkomen van lekkages van chemische stoffen in de bodem en het verantwoord omgaan met afvalmaterialen.

Veiligheidsmarges

Het komt wel eens voor dat een organisatie zonnepanelen op het dak wil, maar dat de kans groot is dat het dak niet veilig genoeg is of constructie onvoldoende draagkracht heeft. Wij hebben alles in huis om vooraf goed te bepalen wat veilig en onveilig is. Daarnaast zorgen wij er altijd voor dat constructies die wij zelf leggen, zoals zonnepanelen, altijd voldoen aan de veiligheidseisen en normen die daarvoor staan. Denk bijvoorbeeld aan voldoende afstand tussen de zonnepanelen en de dakrand. Of denk aan de montage met het oog op brandveiligheid.

Voortdurend investeren in veiligheid

Kortom, veiligheid is cruciaal in de dakdekkersbranche. Om werknemers te beschermen tegen verwondingen én om mogelijke aansprakelijkheidskwesties te voorkomen. Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften kan leiden tot ongevallen en juridische consequenties. Daarom blijven we voortdurend investeren in veiligheidstrainingen, -uitrusting en -procedures om een veilige werkomgeving te waarborgen voor onze werknemers en degenen die betrokken zijn bij onze werkzaamheden.